БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

 • Аланінамінотрансфераза (AлАТ)
 • Альфа-амілаза
 • Амілаза панкреатична (кількісний показник)
 • Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
 • Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)
 • Креатинфосфокіназа (КФК)
 • Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФКМВ)
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
 • Ліпаза (кількісний показник)
 • Лужна фосфатаза (ЛФ)
 • Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
 • Холінестераза

Ліпідний обмін

 • Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)
 • Аполіпопротеїн В (АРОВ)
 • Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)
 • Тригліцериди (ТГ)
 • Холестерин (ХС)
 • Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)
 • Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)

Пігментний обмін

 • Білірубін загальний
 • Білірубін загальний, прямий, непрямий
 • Білірубін прямий

Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони

 • Глікований гемоглобін (HbA1c)
 • Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)
 • Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями
 • Інсулін
 • С-пептид
 • Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)
 • Фруктозамін (глікований альбумін)

Білковий обмін

 • Загальний білок
 • Альбумін
 • Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт

Метаболізм заліза та діагностика анемій

 • Залізо (Fe)
 • Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)
 • Трансферин
 • Феритин
 • Вітамін В 12
 • Фолієва кислота
 • Гаптоглобін

Електроліти, мікроелементи

 • Залізо (Fe)
 • Кальцій (Ca)
 • Кальцій іонізований (Са++)
 • Кальцій у сечі (добова сеча)
 • Магній (Mg)
 • Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
 • Фосфор неорганічний
 • Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)
 • Калій (К)
 • Натрій (Na)
 • Хлор (Cl)
 • Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі
 • Калій (К) в сечі
 • Натрій (Na) в сечі
 • Хлор (Cl) в сечі

Ревма- та кардіомаркери

 • C-реактивний білок (кількісний показник)
 • Антистрептолізин О (кількісний показник)
 • Ревматоїдний фактор (кількісний показник)
 • Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ)
 • Церулоплазмін
 • Тропонін I
 • Гомоцистеїн

Азотистий обмін

 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
 • Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг))

Коагулометрія

 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
 • Вовчаночний антикоагулянт
 • Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), відсоток протромбіну за Квіком
 • Тромбіновий час (ТЧ)
 • Фібріноген за Клаусом (ФБ)
 • Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)

ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ

Репродуктивні гормони та їх метаболіти

 • Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
 • Пролактин (ПРЛ)
 • Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
 • 17-ОН-прогестерон
 • Дегідроепіандростеронсульфат (DHEAS)
 • Естрадіол (Е2)
 • Прогестерон
 • Тестостерон вільний
 • Тестостерон загальний
 • Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін (SHBG)
 • Антимюллерів гормон

Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз

 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • Трийодтиронін вільний (Т3 free)
 • Трийодтиронін (Т3)
 • Тироксин вільний (Т4 free)
 • Тироксин (Т4)
 • Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти ТПО)
 • Антитиреоглобулін (анти-TГ)
 • Паратгормон
 • Антитіла до рецепторів ТТГ

Пренатальна діагностика

 • Альфафетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.)
 • Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)
 • Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.)
 • Прогестерон (вказати термін вагітності)
 • Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ?) (3-18 тиж.)
 • Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. ? ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)
 • Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. ?ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

Інші гормони

 • Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
 • Кортизол
 • Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone)

Онкомаркери

 • Альфа-фетопротеїн (АФП)
 • Тиреоглобулін (TГ)
 • Онкомаркер СА153
 • Онкомаркер СА19 9
 • Онкомаркер СА724
 • Онкомаркер СА125
 • НЕ4
 • ROMA index
 • Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
 • Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)
 • Раковоембріональний антиген (СЕА)
 • Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

 • Імуноглобулін A (IgA)
 • Імуноглобулін E загальний (IgE Total)
 • Імуноглобулін G (IgG)
 • Імуноглобулін M (IgM)
 • Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)
 • Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) + Загальний аналіз крові

ДІАГНОСТИКА АУТОІМУНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА

Системні аутоімунні захворювання

 • Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АntiCCP)

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хламідійна інфекція

 • Хламідія трахоматіс IgG (Chl. trachomatis IgG)
 • Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM)
 • Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA)

Інфекції ТORCH-групи
Герпесвірусні інфекції

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgG (HSV1/2 IgG)
Вірус простого герпесу 1/2 типу IgM (HSV1/2 IgM)
Цитомегаловірус IgG (CMV IgG)
Цитомегаловірус IgM (CMV IgM)

Краснуха

 • Краснуха IgG (Rubella IgG)
 • Краснуха IgM (Rubella IgM)

Токсоплазмоз

 • Токсоплазма гондіі IgG (Toxoplasma gondii IgG)
 • Токсоплазма гондіі IgM (Toxoplasma gondii IgM)

Вірус Епштейна-Барр

 • Вірус Епштейна-Барр VCA IgM (EBV VCA IgM)
 • Вірус Епштейна-Барр VCA IgG (EBV VCA IgG)
 • Вірус Епштейна-Барр EA IgG (EBV EA IgG)
 • Вірус Епштейна-Барр EBNA IgG (EBV EBNA IgG)

Вірусні гепатити
Гепатит А

 • Антитіла IgG HAV (antiHAV IgG)
 • Антитіла IgM HAV (antiHAV IgM)

Гепатит В

 • HBs-антиген (HBsAg)
 • Антитіла до HBs-антигену (antiHBs)
 • HBe-антиген (HBeAg)
 • Антитіла до HBe-антигену (antiHBe)
 • Антитіла IgG HBc (antiHBc IgG)
 • Aнтитіла IgM HBc (antiHBc IgM)

Гепатит С

 • Антитіла IgG НСV (antiHCV IgG)
 • Антитіла IgM HCV (аntiHCV IgM)
 • Антитіла IgG до coreAg, NS3, NS4, NS5 HCV

Інші інфекції

 • Антитіла IgA до Helicobacter Pylori
 • Антитіла IgG до Helicobacter Pylori
 • Антитіла Ig A, M, G до Лямблій (Lamblia intestinalis)
 • Діагностика сифілісу (антитіла IgG до T. Pallidum)

Гельмінтози

 • Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів
 • Антитіла IgG до антигенів Трихінел
 • Антитіла IgG до антигенів Аскарид (Ascaris lumbricoides)
 • Антитіла IgG до антигенів Токсокар
 • Антитіла IgG до антигенів Ехінококу

Мікрокультуральна діагностика

 • Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. Urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків
 • Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus)
 • Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candid spp.)

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові

 • Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів
 • Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити
 • Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові

Серологічні дослідження

 • Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія)

Дослідження сечі

 • Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча добова, вказати діурез, мл)
 • Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча ранков), Співвідношення мікроальбумін/креатинін
 • Альфа-амілаза сечі
 • Білок в добовій сечі
 • Визначення кетонів в сечі
 • Глюкоза в сечі
 • Двостаканна проба сечі
 • Загальний аналіз сечі
 • Кальцій у сечі (добова сеча)
 • Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)
 • Сеча за Зимницьким
 • Сеча за Нечипоренком
 • Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)
 • Сечова кислота в разовій порції сечі
 • Тристаканна проба сечі
 • Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
 • Мікроскопічні дослідження
 • Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)
 • Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу
 • Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби
 • Мікроскопія секрету простати
 • Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок
 • Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків
 • Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки
 • Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз
 • Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень
 • Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (для діагностики гонореї)
 • ПАП-тест

Копрологічні дослідження

 • Аналіз калу (копрограма)
 • Аналіз калу на гельмінти та найпростіші
 • Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіоз

АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних IgE антитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина)

 • Педіатрична панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби)
 • Респіраторна панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
 • Харчова панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби)
 • Змішана панель, визначення специфічних IgE атитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби)

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР
ПЛР-діагностика вірусних гепатитів
Гепатит А

 • Вірус гепатиту А (HАV-DNA) якісний аналіз

Гепатит В

 • Вірус гепатиту В (HBV-DNA) кількісний аналіз
 • Вірус гепатиту В (HBV-DNA) якісний аналіз

Гепатит С

 • Вірус гепатиту C (HCV-RNA) кількісний аналіз
 • Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз + генотипування 1а,1b, 2, 3a, 4
 • Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз

Гепатит D

 • Вірус гепатиту D (HDV-RNA) якісний аналіз

ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій

 • Chlamydia trachomatis (DNA) якісний аналіз
 • Neisseria gonorrhoeae (DNA) якісний аналіз
 • Trichomonas vaginalis (DNA) якісний аналіз
 • Mycoplasma genitalium (DNA) якісний аналіз
 • Mycoplasma hominis (DNA) якісний аналіз
 • Ureaplasma species (DNA) якісний аналіз
 • Визначення виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum DNA) якісний аналіз+диференціація
 • Candida albicans (DNA) якісний аналіз
 • Gardnerella vaginalis (DNA) якісний аналіз

Пакети урогенітальні

 • Пакет 1. Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei (DNA) якісний аналіз
 • Пакет 2. Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis (DNA) якісний аналіз
 • Пакет 3. ДНК внутрішньоклітинних збудників (Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis/ M.genitalium) якісний аналіз
 • Пакет 4. ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2) якісний аналіз
 • Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)
 • Фемофлор скрін (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)
 • Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків)

Папіломавірусна інфекція високого канцерогенного ризику

 • Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) (DNA) кількісний аналіз
 • Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування
 • Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

Папіломавірусна інфекція низького канцерогенного ризику

 • Вірус папіломи людини низького канцерогенного ризику (6,11 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій

 • Цитомегаловірус (CMV-DNA) кількісний аналіз
 • Цитомегаловірус (CMV-DNA) якісний аналіз
 • Вірус Епштейна-Барр (EBV-DNA) кількісний аналіз
 • Вірус простого герпесу І та ІІ типів (HSV 1/2-DNA) якісний аналіз

ПЛР-діагностика туберкульозу

 • Mycobacterium tuberculosis complex (DNA M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii) якісний аналіз

ПЛР-діагностика TORCH-інфекції

 • Toxoplasma gondii (DNA) якісний аналіз

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне мікрофлори з зіву(задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон’юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії
 • Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворювань
 • Дослідження бактеріологічне крові на стерильність
 • Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру
 • Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне крові на стерильність з використанням двуфазної системы HiCombi
 • Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне сока простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
 • Дослідження бактеріологічне на BL(дифтерію) з носу та зіву

 

Знайдіть нас

м. Кам’янець-Подільський
вул. Лесі Українки, 40
(навпроти дитячої поліклініки)

Ми працюємо:
Понеділок-П’ятниця: 8:00–17:00
Субота & Неділя: ВИХІДНИЙ

Консультація on-line

Чекаємо Ваших листів: [email protected]

Знайти на сайті:

Архів новин